§ 3. [Cena i warunki płatności]

1.Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej.

2. Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę w kasie Sprzedawcy, za pomocą karty płatniczej (np. debetowej, kredytowej), przelewem.

3. Przy dokonywaniu zamówień telefonicznie, mailowo lub poprzez katalog online dostępny na stronie firmowej www.inter-merc.pl trzy pierwsze transakcje muszą zostać dokonane na zasadzie płatności „za pobraniem”.

5. Klient zobowiązuje się w terminie do 3 dni do zawiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub mailem o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy, wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania, zmianie formy prowadzonej działalności, jej nazwy lub właścicieli/wspólników/ akcjonariuszy, istotnej zmianie majątkowej firmy wpływającej na jakość ustanowionych zabezpieczeń (np. sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa o znacznej wartości w odniesieniu do wszystkich składników przedsiębiorstwa, lub zaciągnięcie zobowiązania o takiej wartości).

6. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich wraz z towarem. W przypadku sprzedaży internetowej faktura w wersji elektronicznej jest do pobrania samodzielnie przez Klienta w e-sklepie.

7. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów z terminem płatności, oraz wstrzymaniem wszelkich udzielonych kredytów kupieckich lub innych bonusów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których 2 kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

8. Przez opóźnienie, o którym mowa w ust. 7, rozumie się sytuację gdy dokonana przez Klienta zapłata w kasie sprzedawcy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy skutkuje realną możliwością skorzystania przez Sprzedawcę z wpłaconych środków pieniężnych dopiero po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT.