§ 5. [Zwrot lub zamiana zakupionych towarów]

1. Klient może dokonać w terminie do 14 dni od daty zakupu zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny jedynie w przypadku gdy towar nie został użyty i gdy 3 zasady ewentualnego zwrotu zostały wcześniej ustalone i potwierdzone przez Sprzedawcę w sposób wyraźny na piśmie, lub mailem.

2. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają artykuły elektryczne i elektroniczne.

3. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, Klient na własny koszt prześle Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać Klientowi na jego koszt.

 

§ 6. [Zastrzeżenie prawa własności]

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności towaru na Klienta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (589 KC ).

2. Klient do czasu całkowitej spłaty należności za pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Klient obowiązany będzie do jej wyrównania.

3. Przez zapłatę wszelkich należności należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych pokrywających w szczególności cenę sprzedaży, transportu, dodatkowego opakowania na czas transportu, załadunku i rozładunku, odsetek za opóźnienie, w sposób który zapewni Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

 

§ 7. [Reklamacje / rękojmia]

1.Postanowienia niniejszego paragrafu regulują uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi na zasadach określonych niniejszym regulaminem i modyfikują one względnie obowiązujące postanowienia aktów prawnych odnoszących się do przedmiotowej materii, przy czym nie wyłączają one uprawnień Klienta wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu należy zgłaszać do Działu Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady na formularzu zgłoszenia reklamacji dostępnym w punktach handlowych sprzedawcy i na stronie internetowej. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza takie jak dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, nr faktury zakupowej oraz opis stwierdzonej usterki.

3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o stwierdzonej wadzie.

4. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać w każdym oddziale Sprzedawcy na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy lub poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie internetowej www.inter-merc.pl

5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru do oddziału Sprzedawcy, w którym dokonał zgłoszenia reklamacyjnego lub przesłać bezpośrednio na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy.

6. W przypadkach określonych indywidualnie przez Dział Reklamacji Sprzedawcy możliwe jest przesłanie dokumentacji zdjęciowej reklamowanej części jako wystarczającej do rozpatrzenia reklamacji. W tej sytuacji nie jest konieczne przesyłanie reklamowanej części, jednak pod warunkiem umożliwienia dostępu do tej części aż do momentu wydania decyzji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego o dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z rozpatrzeniem reklamacji mogą zostać wstrzymane a czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o okres oczekiwania na uzupełnienie tych danych.

8. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej usterki; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów jej towarzyszących. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany, a w szczególności marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki.

9. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klientowi przysługują następujące formy rozpatrzenia reklamacji: naprawa, obniżenie ceny, wymiana na towar wolny od wad lub odstąpienie od umowy sprzedaży. W przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych decyzję o sposobie usunięcia szkody podejmuje Sprzedawca.

10. Rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych następuje niezwłocznie pod warunkiem dostarczenia Sprzedawcy wszystkich wymaganych materiałów/dokumentów oraz reklamowanego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania przez Klienta kompletnych informacji, które są wymagane w formularzu zgłoszeniowym.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad, które ujawniły się nie później niż w terminie 1 roku od dnia wydania towaru Klientowi, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma zgłoszenie reklamacyjne przed upływem tego okresu.

12. W celu dochodzenia roszczeń reklamacyjnych Klient jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy wadliwy towar.

13. W przypadku roszczeń reklamacyjnych związanych ze stwierdzoną wadą rzeczy Sprzedawca ustala następujące warunki rozpatrzenia reklamacji:

a) okres odpowiedzialności Sprzedawcy wynosi 1 rok od dnia wydania towaru klientowi

b) termin na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady towaru z umową wynosi maksymalnie 1 miesiąc od daty wykrycia wady,

c) termin na dostarczenie reklamowanego towaru od daty powiadomienia od stwierdzeniu wady wynosi 1 miesiąc Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową rozpatrzenia reklamacji.

14. Sprzedawca informuje, że na część oferowanych towarów następuje przeniesienie gwarancji Producenta na zasadach określonych w warunkach gwarancji udzielonej przez Producenta towaru. Warunki udzielanych gwarancji są określane w kartach gwarancyjnych przekazywanych klientom podczas sprzedaży lub na stronie internetowej Sprzedawcy.