§ 4. [Terminy i inne warunki sprzedaży oraz dostawy]

1.Warunki i termin dostarczenia zamówionych przez Klienta towarów są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi element realizacji zamówienia Klienta.

2. Wydanie towaru Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z Klientem zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży Sprzedawca własnymi środkami dostarczy Klientowi towar do miejsca przez niego wskazanego - w takim przypadku wydanie towaru i przejście ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następuje, w zależności od formy złożonego zamówienia, poprzez potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej lub w przypadku zamówień on-line poprzez potwierdzenie złożonego zamówienia. W razie kiedy świadczenie Sprzedawcy ma obejmować więcej niż tylko wydanie towaru Klientowi w lokalu Sprzedawcy, lub jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana w Regulaminie przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić na piśmie lub mailem. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje np. kosztów opakowania innego niż oryginalnie zapakowanych produktów, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów do/u Klienta.

4. W przypadku sprzedaży towarów z kaucją zwrot kaucji nastąpi w przypadku dostarczenia produktów do regeneracji w terminie nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zgodnie z wymaganiami producentów.

5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły inaczej.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

7. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży w formie faktury VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Strony ustalą inaczej.

8. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego jest zobowiązany w obecności przewoźnika sprawdzić stan przesyłki pod względem zgodności ilości dostarczonych towarów z zamówieniem oraz w miarę możliwości jakości dostarczonych towarów, stanu opakowań. Klient jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru towarów. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych należy wykazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i przewoźnika, który należy przekazać w terminie nie dłuższym niż 2 dni do Sprzedawcy. Brak sprawdzenia towaru przy odbiorze zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za ewentualne braki.